ANBI


Stichting ALS Lemmer heeft de ANBI status.

Anbi 

 BELEIDSPLAN

1. Het doel van Stichting ALS Lemmer

Stichting ALS Lemmer heeft als doel:
a. het vergroten van de naamsbekendheid van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
b. het inzamelen van geld voor onderzoek naar ALS
c. het draaglijker maken van het leven van ALS patiënten middels het leveren van bijdragen aan het onderzoek naar het vinden van de oorzaak van en de oplossing voor ALS
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Stichting ALS Lemmer heeft niet tot doel het maken van winst.

2. Activiteiten

Stichting ALS Lemmer tracht haar doel onder meer te bereiken door het genereren van publiciteit, het organiseren van acties, het vinden van sponsors en het ophalen van donaties. Op de website www.alslemmer.nl staan alle zaken die hiermee verband houden.

3. Organisatiestructuur

Voorzitter                        : Alie Ras
Secretaris                        : Margrethe Feenstra
Penningmeester             : André van de Visse

Het takenpakket dat voortkomt uit het organiseren van de acties zal gezamenlijk door het bestuur worden uitgevoerd of in onderling overleg worden verdeeld.
De bestuurders van Stichting ALS Lemmer voeren hun taken uit op vrijwillige basis.

De Stichting ALS Lemmer is opgericht op 15 maart 2016 en heeft geen winstoogmerk.

4. Financiering

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. opbrengsten uit fondsenwerving
b. giften
c. opbrengsten van andere activiteiten
d. subsidies en donaties
e. schenkingen, erfstellingen en legaten
f. alle andere verkrijgingen en baten

De Stichting ALS Lemmer streeft ernaar de kosten tot een minimum te beperken zodat vrijwel alle ontvangsten ten goede komen aan haar doelstellingen. De stichting is ANBI-geregistreerd.

5. Vermogensbeheer

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting ALS Lemmer. Het grootste gedeelte van de inkomende gelden gaat naar de Stichting ALS Nederland (www.als.nl) voor onderzoek.

Jaarlijks legt Stichting ALS Lemmer in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

Indien het bestuur van Stichting ALS Lemmer besluit om de Stichting te ontbinden, dan zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden gestort naar Stichting ALS Nederland.