Algemene voorwaarden


V5 02-07-2018 | 15:51:27

Algemene voorwaarden A Local Swim Lemmer 2018

 1. A Local Swim Lemmer is een initiatief van de Stichting ALS Lemmer.
 2. Doelstelling van A Local Swim Lemmer is aandacht voor en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS door middel van een zwemtocht van 2 km door het Lemster Dok op 8 september 2018.
 3. A Local Swim Lemmer gaat door als de benodigde vergunning door de Gemeente De Fryske Marren is verstrekt.
 4. Hoewel de Stichting ALS Lemmer verantwoordelijk is voor de inhoud van het A Local Swim Lemmer programma en de inhoud van de website www.alocalswimlemmer.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede van onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, kwaliteit van zorg en  leven omtrent de ziekte ALS. Stichting ALS Lemmer is een non- profit organisatie met een ANBI status. Het RSIN van de Stichting ALS Lemmer is 856172431
 6. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ALS Lemmer is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen dus geen vergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn krijgen ook geen vergoeding.
 7. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.alocalswimlemmer.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn.
 8. De penningmeester van de Stichting ALS Lemmer behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende administratie.
 9. Deelnemers schrijven zich in via de actiesite www.alocalswimlemmer.nl. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting ALS Lemmer conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor het onder sub 2 genoemd evenement en voor toezending van nieuwsbrieven.
 10. De Stichting ALS Lemmer behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Swim Lemmer 2018. 
 11. De Stichting ALS Lemmer behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende animo, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte organisatiekosten en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan de Stichting ALS Nederland en worden niet geretourneerd.
 12. De Stichting ALS Lemmer maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement.

Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen 

 1. Iedere deelnemer wordt bij registratie op de dag van het evenement verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt voorafgaand aan het evenement per mail toegestuurd.
 2. Het bestuur van de Stichting ALS Lemmer bepaald het aantal deelnemers.
 3. Elke deelnemer die zich inschrijft, betaalt €40 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €150 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. de Stichting ALS Nederland.
 4. Een deelnemer moet kunnen zwemmen, minimaal 15 jaar oud zijn, en niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoording van hun ouder/verzorger die tevens de gezondheidsverklaring en het vrijwaringsbewijs mede ondertekent.
 5. Een deelnemer is verplicht een geldig (kopie) legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben.
 6. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.alocalswimlemmer.nl. Betalen voor deelname kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.
 7. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op het evenement te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd, tot 1 maand voorafgaand aan het evenement. De deelnemer dient hiertoe via info@alslemmer.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Vanaf een maand voor het evenement kan er niet meer worden geannuleerd en worden inschrijfgelden niet meer geretourneerd.
 8. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 9. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en wordt ontvangen op het bankrekeningnummer van de Stichting ALS Lemmer (NL37RABO0309154103).
 10. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 150 op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van A Local Swim Lemmer worden uitgesloten van deelname.
 11. Deelname aan de A Local Swim Lemmer en/of eventueel georganiseerde trainingen voorafgaand aan de A Local Swim Lemmer, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek aan of deelname aan de A Local Swim Lemmer of tijdens de side events en trainingen voorafgaand aan de Swim.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via teams

 1. Een team bestaat uit minimaal 2 personen en maximaal 30 personen.
 2. Elke deelnemer die zich inschrijft bij een team betaalt €40 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €150 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. de Stichting ALS Nederland..

Tijdregistratie

Van iedere deelnemer aan de A Local Swim Lemmer wordt via een chipsysteem de tijd geregistreerd. Deze wordt op www.alocalswimlemmer.nl gepubliceerd. A Local Swim Lemmer is geen officiële wedstrijd.

Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Kleding

 1. Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht. De door de organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.
 2. De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de deelnemer zelf, alsmede de overige deelnemers, niet in gevaar te brengen. De stichting zal hierop toezien en de deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de stichting op te volgen. De stichting adviseert (onder andere) de volgende beschermende kleding te dragen tijdens het evenement: wetsuit en zwembril.

Stichting ALS Lemmer
Swalp 11, 8532 CC Lemmer

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar voorbeeld van de Amsterdam City Swim, waarbij in overleg is bepaald dat voor het evenement `A Local Swim` hiervan gebruik mag worden gemaakt.

_____________________________________________________________________________________________

Deze website is eigendom van Stichting ALS. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van A Local Swim Lemmer - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting ALS en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting ALS en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting ALS en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Stichting ALS spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op A Local Swim Lemmer, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting ALS tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Stichting ALS en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website A Local Swim Lemmer zullen Stichting ALS en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting ALS en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting ALS geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting ALS en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting ALS daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting ALS en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting ALS wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@alslemmer.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website A Local Swim Lemmer jonger is dan 16 jaar, zal Stichting ALS, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting ALS niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting ALS en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting ALS en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.